Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Vracení předplatních jízdenek

KTERÉ JÍZDENKY LZE VRÁTIT A ZA JAKÝCH PODMÍNEK

Cestující může bez udání důvodu vrátit všechny nepřenosné předplatní jízdenky IDS JMK. Není možné vracet jízdenky jednorázové, univerzální jízdenky a přenosné předplatní jízdenky. Cestující s platnou průkazkou a kupónem má nárok na vrácení poměrné částky jízdného za následujících podmínek:

 • cestující předloží časově dosud platnou průkazku a kupón, které jsou původní a v požadovaných údajích nezaměnitelně čitelné
 • cestující prokáže svoji totožnost, údaje totožnosti musí být shodné s údaji na průkazce a kupónu,
 • cestujícímu se vrátí částka podle vzorce: X = C - S, kde
  • X - vrácená částka cestujícímu
  • C - cena vraceného kupónu
  • S -
   u měsíčních dokladů S = C x P x 0,045, nejméně však 100 Kč;
   u čtvrtletních dokladů S = C x P x 0,015, nejméně však 100 Kč;
   u ročních dokladů S = C x P x 0,004, nejméně však 100 Kč.
  • P - počet dosud uplynulých dnů platnosti dokladu včetně prvního dne platnosti dokladu a dne, kdy oprávněný reklamaci uplatnil Vracené částky se zaokrouhlují na celé Kč dolů. C. Vracení částek je možno nárokovat jen u subjektu, který jízdenku vydal.

KDE MŮŽETE PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY VRÁTIT

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

 • Pro vrácení elektronických předplatních jízdenek platí obdobná pravidla jako pro vrácení papírových předplatních jízdenek.
 • Postupujte podle pokynů v příslušných e-shopech.
 • Jízdenky koupené v aplikaci POSEIDON, a to i jednorázové, lze vrátit kdykoli do začáítku jejich platnosti.

CO DĚLAT S NEPOUŽITÝMI JEDNORÁZOVÝMI JÍZDENKAMI

 • Pokud najdete doma stále platné a nepoužité jednorázové jízdenky, které už nevyužijete, není už možné je vrátit. Můžete však vyčkat na dobu, kdy dojde ke změně Tarifu IDS JMK. V ten okamžik máte možnost je vyměnit za jiné ve stejné hodnotě.