Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce

KORDIS JMK, a.s.
IČO: 26298465
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6753

Osobní údaje správce zpracovává v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dále v souladu s právními předpisy České republiky.

Kontaktní údaje správce

Adresa: Nové sady 946/30, 602 00 Brno
Tel.: 543 426 651
E-mail: info@kordis-jmk.cz
Datová schránka: gwpghss

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Jméno: Ing. David Zahradnický (United Registrar of Systems Czech s.r.o.)
Tel.: +420 721 077 806
E-mail: david.zahradnicky@dazmedia.cz

Účel zpracování osobních údajů

Správce provádí shromažďování a zpracování osobních údajů fyzických osob v rozsahu potřebném:

 • k plnění povinností uložených zvláštním zákonem,
 • k zajišťování činností spojených s předmětem podnikání,
 • k jednání o smluvním vztahu,
 • k plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů,
 • k nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů,
 • v rámci agendy akcionářů společnosti,
 • k zajištění ochrany majetku a bezpečnosti práce.

Správce zpracovává osobní údaje pouze v takovém rozsahu, který zajistí dodržování zákonných a smluvních povinností správce a ochranu jeho oprávněných zájmů. Zpracovávané údaje správce udržuje (ve spolupráci se subjekty osobních údajů) co nejpřesnější a aktualizované. Zpracovávané Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Hlavní oblasti zpracovávání osobních údajů

 • Osobní údaje uživatelů aplikace IDS JMK POSEIDON s cílem provádění přepravní kontroly třetími subjekty, těmto subjektům nejsou osobní údaje předávány, zobrazí se po předložení elektronického jízdního dokladu konkrétního cestujícího. Osobní údaje jsou uchovávány v rozsahu: přihlašovací jméno, heslo, jméno a příjmení, telefonní číslo, email, podrobnosti o zakoupených jízdních dokladech, informace o místě kontroly.
 • Osobní údaje osob, které si prostřednictvím webové služby ve formě e‐shopu založily účet sloužící k pořízení elektronických jízdních dokladů IDS JMK. Tyto osobní údaje jsou vzájemně sdíleny mezi provozovateli těchto webových služeb a správcem za účelem možnosti provádění přepravní kontroly a ověřování vlastnictví jízdního dokladu dalšími zpracovateli. Osobní údaje jsou uchovávány v rozsahu: přihlašovací jméno, heslo, jméno a příjmení, telefonní číslo, email, bydliště, datum narození, průkazková fotografie, podrobnosti o zakoupených jízdních dokladech, informace o místě kontroly.
 • Osobní údaje spojené s prováděním přepravní kontroly správcem. Jedná se především o osobní údaje cestujících, kteří se neprokázali platným jízdním dokladem. Osobní údaje jsou uchovávány v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, číslo dokladu totožnosti, datum a místo kontroly.
 • Osobní údaje uchazečů o zaměstnání. Správce je využívá pouze pro konkrétní výběr zaměstnance, osobní údaje uchazečů správce skartuje ihned po skončení výběrového řízení.
 • Osobní údaje zájemců o zasílání obchodních sdělení emailem. Osobní údaje jsou uchovávány na základě souhlasu subjektu údajů v rozsahu: jméno, emailová adresa. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Emaily zájemců o informace o IDS JMK správce nepředává žádným dalším subjektům.
 • Osobní údaje subjektů při vyřizování dotazů, stížností a připomínek. Subjekt údajů může uplatnit svůj požadavek po sdělení kontaktních údajů.
 • Kamerové záznamy vstupů do prostor sídla správce a do objektu zázemí pro cestující v Modřicích. O umístění kamerového systému jsou subjekty osobních údajů informovány prostřednictvím tabulek umístěných na viditelném místě u vstupů do prostor sídla správce.
 • Zvukové záznamy telefonních hovorů infolinky IDS JMK. O monitorování jsou subjekty informovány před zahájením telefonního hovoru s pracovníkem infolinky.

Zdroje osobních údajů

Správce získává osobní údaje z níže uvedených zdrojů:

 • přímo od fyzických osob při jednání o smluvním vztahu.
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).
 • od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis.
 • od dalších subjektů, pokud k tomu dala fyzická osoba svůj souhlas.
 • od dalších subjektů za účelem ochrany oprávněného zájmu.
 • přímo od fyzických osob při přijímacích řízeních nových zaměstnanců a externích spolupracovníků.
 • kamerového systému, o jehož umístění jsou subjekty údajů informovány informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do monitorovaného prostoru.

Zpracovatelé a příjemci

Zpracování osobních údajů provádí správce v elektronické a/nebo listinné podobě. Elektronické dokumenty jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech.

Ochrana osobních údajů je správcem technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou a účinnou legislativou.

Osobní údaje mohou být předány na základě žádosti i dalším subjektům, pokud jim svědčí zákonný důvod, především orgánům činným v trestním řízení, soudům a správním orgánům.

Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu je třeba provést podepsaným písemným oznámením zaslaným správci. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a netýká se zpracování, které bylo učiněno na základě platného souhlasu až do momentu jeho odvolání.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a má právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování
 • kategorie dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců
 • plánovaná doba, po kterou osobní údaje budou uloženy nebo kritéria pro stanovení této doby
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování.

Správce poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů je správce oprávněn účtovat přiměřené administrativní náklady.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje subjektu údajů. S přihlédnutím k účelu zpracování má subjekt právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo a správce osobních údajů má povinnost na vymazání osobních údajů subjektu údajů bez zbytečného odkladu, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobních údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se v některých případech dle GDPR neuplatní, především, je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů v případě že:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bude zpracování omezeno, mohou být údaje, s výjimkou jejich uložení zpracovány pouze se souhlasem, nebo z důvodů určení, výkonu, obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů při zpracování nezbytného pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. Správce po uplatnění námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo, aby správce předal osobní údaje subjektu údajů, zpracovávané automatizovaně na základě jeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky možné.

Právo podat stížnost

Na činnost správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně, mailem nebo telefonicky (viz kontaktní adresa správce) s označením, že jde o stížnost na správce nebo příjemce osobních údajů. Lhůta na vyřízení stížnosti správcem je 30 dnů.

Subjekt údajů je oprávněn se obrátit se svým podnětem na dozorový úřad, tj. u Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Způsob uplatnění práva subjektu údajů

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s legislativou, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat správce o vysvětlení
 • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Verze platná ke dni: 22. 3. 2024