Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Evropské projekty

RAIL4REGIONS Elektronické odbavování cestujících OJP4Danube  YouMobil  Corcap  Shift2MaaS  Subnodes  Peripheral access Linking Danube SOLEZ  Spolupráce JMK/SK Spolupráce JMK/A EDITS  RAILHUC  Modřice, smyčka Přeshraniční doprava AT/CZ

PROJEKT RAIL4REGIONS

Od roku 2023 se společnost KORDIS JMK účastní projektu Rail4Regions. Projekt je zaměřen na posílení role nákladní železniční dopravy v regionech a zároveň usiluje o využití nákladní dopravy k rozvoji regionů. Velké množství zboží je přepravováno po silnici, silniční doprava je v řadě případů ekonomicky výhodnější. Na konkrétních případech z regionů budou identifikovány možné překážky, které brání širšímu uplatnění železniční nákladní dopravy na regionální úrovni, respektive při přepravách nákladu z regionů na hlavní transevropskou dopravní síť (TEN-T). 12 účastníků projektu z 9 zemí (Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko) se v průběhu projektu bude zabývat třemi hlavními tématy: budoucí využití železničních vleček, uplatnění nákladní železniční dopravy na regionálních tratích a přeprava jednotlivých vozových zásilek. Společně vypracované analýzy a návrhy řešení ve výše uvedených tematických oblastech budou směřovat ke zlepšení úrovně železniční nákladní dopravy a současně mají za cíl podnítit investice a podpořit regionální rozvoj krajů a států zapojených do projektu. Na území Jihomoravského kraje se projekt bude zaměřovat na analýzu železničních vleček s cílem zmapovat jejich existenci, současný stav i možnosti jejich dalšího využití a rozvoje. KORDIS JMK provede s vybranými provozovateli železničních vleček a majiteli průmyslových podniků kvalitativní rozhovory. Výstupem analýzy bude přehled vleček ve formě digitální mapy, která může sloužit jak veřejné správě, tak potenciálním investorům v Jihomoravském kraji.


Elektronické odbavování cestujících IDS JMK

Projekt realizovaný od roku 2018 řeší vybavení regionálních autobusů IDS JMK palubními počítači s centrálním systémem správy umožňujícím realizovat odbavení cestujících elektronickými prostředky, zkvalitnit přenos dat mezi vozidlem a dispečinkem a rozšířit informační služby pro cestující. Cílem projektu bylo zkvalitnění a zatraktivnění telematických služeb pro cestující veřejné hromadné dopravy a přispět tak ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

V rámci projektu bylo pro vozidla provozovaná v IDS JMK pořízeno 1000 ks palubních počítačů a dalších prvků ITS sloužících ke zlepšení komunikace mezi všemi druhy provozované dopravy - regionálními autobusy, městskou dopravou, regionálními i dálkovými vlaky. Tato zařízení zlepšují informovanost cestujících a dalších subjektů v systému. Realizace projektu byla současně podmínkou pro zavedení elektronického odbavování cestujících v celém integrovaném dopravním systému. Palubní počítače tak umožní elektronické odbavování cestujících (vč. platby kartou).

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu.

IROP (1K)

Projekt OJP4Danube

Pro cestující mířící do Podunajského regionu jsou podmínky pro cestování obtížné. Musejí se potýkat s překážkami jako jsou různí dopravci, nestejnorodé dopravní informace v jednotlivých státech, nebo nedostatek informací pro cyklisty.

Cílem projektu je zkoordinovat činnost dopravců a poskytovatelů dopravních informací. Hlavní důraz je kladen na železniční a cyklistickou dopravu, jakožto ekologické způsoby cestování. Celý projekt usiluje o propojení informačních nástrojů sítě regionální a místní veřejné dopravy s hlavními železničními koridory a jejich doplnění o informace potřebné pro cestování na kole.

KORDIS se společně s dalšími partnery projektu bude podílet na vytvoření Strategie a Akčního plánu, které nabídnou řešení stávajícího nevyhovujícího stavu. V rámci projektu bude aplikována inovativní metoda Open Journey Planning (OJP Standard), která byla ustanovena EU v roce 2017. Tato evropská legislativa vytváří nový rámec pro poskytování dat pro dopravce a poskytovatele informačních služeb. Cestující se tak mohou těšit na pohodlnější výlety v blízkém okolí, a stejně tak delší cesty v celém Podunají, spolu se snadnějším vyhledáním informací pro jejich cestu. O tyto informace je zájem jak mezi turisty, tak i u těch, kteří dojíždějí za prací uvnitř státu i přes jeho hranice.

Projekt sdružuje celkem 14 partnerů z 8 podunajských zemí, kteří budou spolupracovat na dosažení společného cíle.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu.


PROJEKT YouMOBIL

V dubnu roku 2019 byl zahájen projekt YOUMOBIL zaměřený na mobilitu mladých lidí žijících ve venkovských oblastech.

Projekt si klade za cíl zatraktivnit veřejnou dopravu pro mladé lidi, aby upřednostnili její užívání před používáním osobního automobilu. Toho chce dosáhnout zlepšením návaznosti spojů veřejné dopravy mezi hlavními dopravními uzly a okrajovými oblastmi. Do projektu je zapojeno osm partnerů z celkem šesti evropských zemí (Německo, Itálie, Slovensko, Chorvatsko, Polsko a Česká republika).

Ukončení projektu je plánováno na rok 2021. Celkový rozpočet činí 1,8 milionu euro, z něhož 1,5 milionu bude hrazeno z programu Interreg Central Europe.

Jedním z pilířů projektu je obnova nepoužívaných nádražních budov a jejich alternativní využití. V případě Jihomoravského kraje se jedná o obec Hevlín. Součástí projektu jsou tři letní akce pro mladé lidi, kteří získají možnost procestovat města ostatních partnerů projektu a své zkušenosti a zážitky budou sdílet na sociálních sítích.

Zde můžete vidět výsledky tří skupin cestovatelů:

V březnu roku 2022 skončil projekt YOUMOBIL, který byl zaměřený na mobilitu mladých lidí žijících ve venkovských oblastech. Projekt měl za cíl zatraktivnit veřejnou dopravu pro mladé lidi, aby upřednostnili její užívání před používáním osobního automobilu. Do projektu se zapojilo osm partnerů z celkem šesti evropských zemí (Německo, Itálie, Slovensko, Chorvatsko, Polsko a Česká republika).

Mladí lidé tvoří důležitou skupinu našich cestujících, proto jsme se rozhodli na ně zaměřit. Uspořádali jsme několik workshopů, na kterých jsme čerpali zkušenosti a rady v souvislosti s veřejnou dopravou. Na základě jejich přání jsme vylepšili aplikaci POSEIDON a také webové stránky ESHOP.IDSJMK.CZ Nově tak studenti nemusejí při každé cestě ukazovat ISIC, stačí jej mít nahraný do aplikace. Díky projektu jsme získali cenné rady a na vývoji aplikace budeme dále pracovat.

Dalším pilířem projektu byla obnova nepoužívaných nádražních budov a jejich alternativní využití. V případě Jihomoravského kraje se jedná o obec Hevlín. Zde byly nakoupeny šlapací drezíny, sloužící jako turistická atrakce. Součástí projektu byly letní akce pro mladé lidi, kteří tak získali možnost procestovat města ostatních partnerů projektu a své zkušenosti a zážitky sdíleli na sociálních sítích.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu.

►Summer scout 2021◄


PROJEKT CORCAP

Společnost KORDIS JMK realizuje projekt CORCAP zaměřený na zlepšení propojení mezi německými přístavy a Českou republikou, Slovenskem a Maďarskem.

Projekt byl zahájen v roce 2019 a bude dokončen v roce 2023. Do projektu je zapojeno celkem 10 partnerů ze 4 evropských zemí (Německo, Česká republika, Slovensko a Maďarsko). Celkový rozpočet činí 2,5 milionů euro, z něhož 2,1 milionu bude hrazeno z programu Central Europe.

Koridor OEM (Orient/Východo-středomořský koridor) se v současné době potýká s nedostatečnou kapacitou, což má za důsledek překážky pro efektivní nákladní dopravu. Hlavním cílem projektu je učinit nákladní dopravu v úseku Rostock-Budapešť efektivnější a ekologičtější. Vedoucím partnerem je Saské státní ministerstvo vnitra, které bude dohlížet na hladký průběh projektu a zajistí naplnění stanovených cílů. KORDIS JMK bude v rámci projektu realizovat průzkum kamionové dopravy na území Jihomoravského kraje a České republiky. Získané poznatky z projektu budou využity v oblasti dopravy, logistiky a regionálního rozvoje. Zlepšení spolupráce na poli nákladní dopravy a prostorového plánování a lepší využití stávající infrastruktury povede k nastolení udržitelného rozvoje a učiní tak města ve střední Evropě lepším místem pro život.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu.


Projekt Shift2MaaS

V roce 2019 se společnost KORDIS JMK zapojila do projektu Shift2MaaS. Cílem projektu je testování nových chytrých funkcí mobilní aplikace, která umožní vzájemně napojit různé druhy dopravy různých dopravních společností a pořídit si jednu jízdenku na celou cestu přes více států Evropské unie bez ohledu na dopravce.

Projekt Shift2MaaS podpořil pilotní projekty na různých místech v Evropě. Vznikla tak aplikace Travel Companion. Ta byla otestovaná při multimodálních cestách v Lisabonu, při vnitrostátních cestách z Madridu do Malagy a přeshraničních cestách z České republiky do Německa (kvůli omezením COVID-19, tato část se konala v on-line fokusních skupinách).

Cílem projektu nebylo vytvořit definitivní řešení určené k nasazení do běžného provozu,ale prověřit různé možnosti spolupráce a různé možnosti řešení a propojení systémů směřující k aplikaci či aplikacím podporujícím bezproblémovou mobilitu v EU. Bylo ověřeno, že taková aplikace je proveditelná a pochopitelná pro uživatele. Travel Companion má potenciál zlepšit mobilitu v rámci EU.

Do projektu bylo zapojeno celkem 14 partnerů z 9 evropských zemí (Belgie, Česká republika, Itálie, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko a Velká Británie.

Společnost KORDIS JMK v rámci projektu poskytla data pro vývoj aplikace, zapojila se diskuze o funkčnosti aplikace a provedla testovaní aplikace na území Jihomoravského kraje.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu.

►Video k projektu zde◄


Projekt Subnodes

Projekt SubNodes řešený v letech 2018 - 2020 měl za cíl zlepšit dostupnost území veřejnou dopravou v širším okolí transevropské dopravní sítě TEN-T. Společným tématem devíti projektových partnerů z šesti zemí bylo posílení významu přestupních uzlů ve venkovských a z hlediska dopravy izolovaných oblastech. V přestupních uzlech lokálního a regionálního významu (anglicky sub-nodes) dochází k výměně cestujících místní dopravy a dopravy regionální, která zajišťuje spojení s hlavními železničními uzly na síti TEN-T. V rámci projektu byly vytvořeny strategie, operativní plány a realizována pilotních opatření k vytvoření či zlepšení přestupních vazeb v těchto uzlech. Projekt tak přispěl k lepší dostupnosti mezinárodních železničních spojení na transevropské dopravní síti pro obyvatele venkovských oblastí.

KORDIS JMK jako jeden z partnerů projektu se zaměřil na přestupní uzly, kde po realizaci plánovaných staveb a modernizaci železniční infrastruktury v Jihomoravském kraji došlo k nahrazení autobusových linek vlaky.

Informační kampaň o změnách v dopravě

V Židlochovicích a jejich blízkém okolí byla realizována informační kampaň o změnách ve veřejné dopravě. Do domácností byly distribuovány informační letáky, dopisem byli osloveni také zaměstnavatelé a uskutečnila se beseda s občany.

►Krátké video dokumentující tyto aktivity můžete zhlédnout zde◄

Informační systém obsazenosti parkoviště P+R v Hustopečích

KORDIS JMK podporuje doplňování významných přestupních uzlů o parkoviště P+R. S podporou evropského projektu SUBNODES a města Hustopeče bylo v Hustopečích u vlakového nádraží vybaveno parkoviště P+R cenově dostupným zařízením pro sledování jeho vytíženosti.

►Jak funguje detekce vjezdu a výjezdu vozidel se můžete podívat v krátkém videu zde◄

Více informací naleznete na webových stránkách projektu.


PROJEKT PERIPHERAL ACCESS

Zatímco veřejná doprava a inovativní služby jako sdílení aut, půjčovny jízdních kol či elektromobilů nabízejí cestujícím celou řadu možností, jak cestovat v městských aglomeracích, jinak je tomu v odlehlých venkovských oblastech. Projekt Peripheral Access řešený od roku 2018 usiluje o zlepšení mobility obyvatel na venkově - v zázemí měst, i v příhraničí, kde si dnes mnozí nedokáží představit život bez používání vlastních automobilů.

Cílem projektu realizovaného v rámci operačního programu Interreg Centreal Europe a spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je zlepšit dostupnost venkovských oblastí veřejnou dopravou či kombinací veřejné a individuální dopravy. K propojení těchto dvou druhů dopravy budou využity inteligentní komunikační technologie (web a mobilní aplikace), bude vytvořena institucionální spolupráce s místními samosprávami a budou realizovány marketingové kampaně na podporu využití nových řešení.

Na jižní Moravě se budou zmíněné aktivity týkat zejména zavedení cyklobusů na Znojemsku a podpory cestovního ruchu souvisejícího s využíváním veřejné dopravy v příhraničí.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu.

Aktuality můžete rovněž sledovat na Facebooku.


Projekt Linking Danube

Projekt Linking Danube je zaměřen na propojení vyhledávačů spojení a informačních systémů pro cestující v Podunají. Partneři projektu z Rakouska, České Republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Rumunska usilují o zlepšení stavu v poskytování informací o přeshraničních spojeních veřejnou dopravou. Zejména pro potřeby dojíždějících a turistů bude vytvořen mezinárodní vyhledávač spojení, který propojí existující systémy jednotlivých partnerských regionů.

Nedílnou součástí projektu je také snaha o zlepšení dopravní dostupnosti méně osídlených oblastí v příhraničí, zavedením tzv. spojů na zavolání, spojů, které jsou sice uvedeny v pravidelném jízdním řádu, jejich jízdu je však třeba včas před pravidelným odjezdem objednat, jinak nejedou.

Projekt Linking Danube, který je realizován z operačního programu Interreg DANUBE a spolufinancován z Evropského fondu pro Regionální rozvoj, bude usilovat mimo jiné o implementaci těchto spojů na zavolání do vyhledávačů spojení, tak aby měli cestující k dispozici všechny potřebné informace pro využití tohoto inovativního způsobu obsluhy veřejnou dopravou.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu.


Projekt SOLEZ

Cílem projektu SOLEZ realizovaného v letech 2016 až 2019 bylo přispět ke snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí v tzv. funkčních urbanizovaných územích (FUA). Tímto termínem jsou označována území v okolí velkých měst, do nichž dojíždí za svými pracovními, školními i volnočasovými aktivitami významný podíl obyvatel z okolních obcí. Snahou partnerů projektu bylo realizovat opatření v oblasti managementu mobility a omezit tak zbytnou automobilovou dopravu v centrech měst.

Projekt sdružil města, která pracují na řešeních v oblasti nízkouhlíkové mobility, s cílem zlepšit jejich strategie a vytvořit "chytré" služby a produkty podporující fungování nízkoemisních zón (NEZ) a jiných opatření snižujících negativní působení dopravy na životní prostředí. Vybraných obcí v zázemí města Brna se tyto služby týkají zejména parkování osobních automobilů na parkovištích P+R v přestupních terminálech IDS JMK.

Základní informace o projektu najdete na webových stránkách projektu.

Na tomto odkazu najdete dokument vzniklý v rámci projektu SOLEZ, který pomáhá obcím při řešení záležitostí spojených s veřejnou dopravou.


Spolupráce mezi jižní Moravou a Západním Slovenskem

V roce 2013 s přispěním Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Česká republika a Slovenská republika KORDIS JMK realizoval projekt Studie možnosti rozvoje přeshraniční veřejné dopravy mezi jižní Moravou a západním Slovenskem včetně realizace pilotních opatření. Cílem tohoto projektu bylo identifikovat dopravní potřeby na rozhraní mezi Jihomoravským, Trnavským a Trenčianským krajem a navrhnout opatření, která tuto potřebu budou řešit. Výsledkem projektu bylo zhotovení studie, která shrnuje zjištěné skutečnosti a navrhuje možnosti rozvoje přeshraniční veřejné dopravy.

Podívejte se na výslednou studii.

Central Europe (1K)

Spolupráce mezi jižní Moravou a Dolním Rakouskem

V letech 2013 a 2014 s přispěním Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko probíhal "Pilotní projekt rozvoje přeshraničních vazeb v oblasti veřejné dopravy mezi jižní Moravou a Dolním Rakouskem." Jeho cílem je propagovat přeshraniční veřejnou dopravou mezi oběma regiony a ověřit možnosti a využití nových spojů. Záměrem je zlepšit především dopravní obsluhu Vranovska a Znojemska. V oblasti autobusové dopravy bylo cílem propojit Znojmo, Vranov a Vratěnín s rakouským Drosendorfem a vytvořit tak zajímavá dopravně-turistická propojení. Tento záměr se podařilo naplnit,již od roku 2013 je schválen jízdní řád s prodloužením linky 816. O toto spojení projevují zájem obce, občané i organizace z obou stran hranice.

Druhým projektem mělo být rozšíření uznávání jízdních dokladů IDS JMK v úseku Šatov - Retz. I přes řadu jednání však o toto neprojevil rakouský dopravce ÖBB zájem.

Central Europe (1K)

Projekt EDITS

Central Europe (1K)

Projekt EDITS - Evropská digitální dopravní infrastrukturní síť pro inteligentní dopravní systémy realizovaný v letech 2012 - 2014 byl zaměřen na podporu mobility obyvatel středoevropského regionu.

Do projektu bylo zapojeno celkem 13 partnerů včetně společnosti KORDIS JMK. Jejich společným cílem bylo poskytnout koncovým uživatelům spolehlivé informace pro jejich plánovanou nebo právě realizovanou přepravu, a to nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Za účelem dosažení tohoto cíle byla navržena opatření, jež umožní výměnu dopravně-telematických dat na území pěti evropských zemí (v Rakousku, České republice, Maďarsku, Itálii a na Slovensku).

Projekt EDITS byl realizován v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Central Europe (1K) Edits (1K)

RAILHUC

Projekt RAILHUC - Železniční uzlová města a TEN-T sítě z Operačního programu Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE byl spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj. Na projektu se podíleli partneři a přidružené instituce z 8 zemí EU, z České republiky jsou zastoupeny Kraj Vysočina a společnost KORDIS JMK, spol. s r.o. Projekt si kladl za cíl zprostředkovat výměnu zkušeností mezi železničními uzly v oblasti integrace místní a regionální dopravy do národních a transevropských sítí, a nalézt tak nová řešení jak pro posílení významu železniční dopravy v partnerských regionech, tak pro podporu dostupnosti Střední Evropy různými způsoby dopravy.

  • Tisková zpráva vydaná při příležitosti 1. setkání účastníků projektu v Bologni.
  • Tisková zpráva vydaná při příležitosti konání konference VIZE 2030: Možnosti rozvoje vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR.
  • Tisková zpráva vydaná k příležitosti Konference o rozvoji železniční dopravy v Maďarsku a střední Evropě.
  • Tisková zpráva vydaná k příležitosti ukončení projektu.
Railhuc (1K)

Modřice, smyčka, zázemí pro cestující

V rámci projektu byla v prostoru terminálu Modřice, smyčka vybudována budova zázemí pro cestující. Přestupní terminál je plně zapojen do Integrovaného dopravního systému. Koordinátorem tohoto systému je společnost KORDIS JMK, spol. s r.o., založená Jihomoravským krajem a městem Brnem.

Modřice (1K) Modřice (1K) Modřice (1K)

Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy AT-CZ

Za účelem přesné identifikace přeshraničních spojů veřejné dopravy (VD) byla zhotovena analýza potenciálupro příhraniční prostor mezi Českou republikou a Rakouskem. Projektové území tvořily kraje Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina, dále pak rakouské spolkové země Horní Rakousko a Dolní Rakousko s jejich územím severně od Dunaje.

Studie: Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy AT-CZ.

V rámci projektu byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců jednotlivých správních celků, která byla v rámci čtyřech periodicky uskutečněných projektových pracovních setkání průběžně informována o daném stavu zpracování. Z toho vyplynul společný interaktivní plánovací proces, který umožnil stanovení stěžejních obsahů na základě jednotlivých kroků zpracování projektu. Jednotlivé hlavní pracovní body resp. tematické oblasti a příslušné výstupy jsou shrnuty v jednotlivých kapitolách této zprávy. Kromě vymezení a podrobného demografického šetření projektového území byla v samostatné kapitole řešena intenzita přeshraniční dopravy mezi Rakouskem a Českou republikou. Zde se ukázalo, že díky existujícím resp. ze strany krajů (CZ) a spolkových zemí (AT) přímo poskytnutým dopravním údajům nebyla nutná šetření v tak velkém rozsahu, jak se předpokládalo na začátku projektu.

Následně byly stanoveny dopravní proudy resp. dopravní vztahy v pravidelné dojížďkové dopravě za zaměstnáním a vzděláním resp. turistické dopravě, primárně relevantní pro potenciální přeshraniční veřejnou dopravu, přičemž byly kromě aktuální situace zohledněny také potenciální zdroje a cíle (např. „Points of interest“ v cestovním ruchu).

Byla také zpracována stávající situace v přeshraniční veřejné dopravě mezi Českou republikou a Rakouskem, stejně jako všeobecné aspekty plánování v souvislosti s přeshraničními nabídkami VD. Nejvýznamnějším stěžejním bodem projektu bylo navržení nových přeshraničních nabídek VD, které se zakládají na analýze výše uvedených potenciálních zdrojů a cílů. Byly naplánovány jednotlivé trasy linek a navrženy příslušné jízdní řády.

Central Europe (1K)