Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

PŘEPRAVNÍ KONTROLA

Pro dotazy týkající se přepravní kontroly využijte výhradně e-mail:

info@kordis-jmk.cz

Vždy uveďte své jméno, příjmení a číslo protokolu o přepravní kontrole, můžete úvést i telefonický kontakt na vás. Nekontaktujte nás telefonicky. Na telefonické dotazy týkající se přepravní kontroly nemůžeme odpovídat, protože vždy musíme nejprve dohledat potřebné údaje. Není proto třeba nás urgovat. Na e-mailové dotazy týkající se přepravní kontroly reagujeme obvykle do 5 pracovních dnů. O dobu potřebnou na vyřízení e-mailu se prodlužuje doba na případné uhrazení postihu v nižší sazbě, stejně jako termín na doložení platného jízdního dokladu.

Výše přirážky k jízdnému

1 525 Kč

Výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu a za další porušení Smluvních přepravních podmínek činí 1 500 Kč + paušální jízdné 25 Kč. Na uhrazení pohledávky má cestující lhůtu 30 pracovních dnů.

1 000 Kč

Pokud cestující přirážku uhradí na místě v hotovosti nebo do 5 pracovních dnů ode dne kontroly, snižuje se přirážka na 1 000 Kč + paušální jízdné 25 Kč. Proti pokutě uhrazené v hotovosti není odvolání.

50 Kč

Prokáže-li cestující do 5 pracovních dnů, že byl držitelem platné předplatní jízdenky, uhradí 50 Kč (u revizora DPMB 100 Kč).; Datum a čas platné jízdenky musí být dřívější, než datum a čas uložení pokuty.

Způsob úhrady přirážky stanovuje revizor. O dobu potřebnou na vyřízení e-mailu se prodlužuje doba na případné uhrazení postihu v nižší sazbě, stejně jako termín na doložení platného jízdního dokladu. Není možné dokládat jednorázové jízdenky včetně univerzálních , jednodenních a vícedenních. Cestující, který dokládá nárok na slevu, doloží doklad totožnosti pro doložení věku. V případě studentů se akceptuje výhradně průkaz ISIC. Pro cesty nezahrnující městskou dopravu v Brně postačuje předložit oranžový žákovský průkaz v celostátním vzoru. Výše přirážky za jiné porušení Smluvních přepravních podmínek než za jízdu bez platné jízdenky je 1 000 Kč.


Jak uhradit postih udělený KORDIS JMK, a. s. (červený protokol)

V souladu s platným zněním zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, resp. zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě je cestující povinen uhradit jízdné a přirážku k jízdnému.

Osobně na pobočce KORDIS JMK

Na Kontaktních centrech IDS JMK je možné zaplatit pokutu jak kartou, tak v hotovosti. Záležitosti ohledně přepravní kontroly vyřizuji Kontaktní centra v Brně a v Břeclavi.

Seznam Kontaktních center najdete zde

Bankovní kartou na e-shopu

Bankovní kartou přímo v e-shopu IDS JMK. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko | PLATBA POKUTY | a vyplňte potřebné údaje do formuláře, následně klikněte na zaplatit a vyplňte údaje z vaší bankovní karty. V případě problémů se podívejte na instruktážní video.

Instruktážní video zde

Převodem z účtu

Převodem na účet KORDIS JMK, a.s., č. ú. 43-2427980297/0100. Na bankovní účet KORDIS lze přirážku zaslat buď bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A nebo přímo vkladem na účet na pobočce Komerční banky. Vždy je nutné uvést variabilní symbol. Tím je číslo zápisu o provedení přepravní kontroly (sedmimístné číslo vpravo nahoře). Specifickým symbolem je datum narození. Konstantním symbolem je 0179.


Jak uhradit postih udělený DPMB (modrý protokol)

Osobně na doplatkové pokladně DPMB

Přirážku k jízdnému a jízdné je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou na doplatkové pokladně DPMB na Novobranské 18 (2. patro). Sankci je možné uhradit i přes e-shop BrnoID. Pro případné reklamace, dotazy a řešení nejasností využijte Tarifní kontaktní centrum DPMB.

Tarifní kontaktní centrum DPMB

Upozorňujeme, že nesplacené pohledávky (do 30 dnů) společnost KORDIS JMK po předchozím posledním písemném upozornění dlužníka může postoupit dalším subjektům. Po postoupení pohledávek nemá KORDIS JMK vůči dřívějšímu dlužníkovi žádné pohledávky, o nich musí dlužník komunikovat výhradně se subjektem, kterému byly pohledávky postoupeny. Vymáhaná částka může dosáhnout až několikanásobku původní dlužné částky! Společnost KORDIS JMK, a.s. nemá zákonnou povinnost upomínat cestujícího o zaplacení dluhu. Za datum uhrazení pohledávky se považuje datum připsání na účet KORDIS JMK, a.s. V případě, že nás e-mailem kontaktujete s reklamací uděleného postihu nebo nároku na slevu, prodlužuje se doba na úhradu nebo na doložení nároku o dobu potřebnou na naši odpověď.


Další informace

Pověřenou osobou je řidič, zaměstnanec dopravce ve stejnokroji a osoba, která se prokáže kontrolním průkazem IDS JMK nebo kontrolním odznakem. Pokud se prokáže kontrolním odznakem, na požádání předloží i kontrolní průkaz revizora.

Zeleným odznakem a průkazem se prokazují revizoři společnosti KORDIS JMK, kteří kontrolují vlakové a autobusové regionální linky IDS JMK a linky 1-99 provozované ostatními dopravci IDS JMK.

Modrým odznakem a průkazem se prokazují revizoři DPMB, kteří obvykle kontrolují linky 1-99 provozované DPMB.

Pověřená osoba je oprávněna:

  • dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy;
  • kontrolovat dodržování přepravní smlouvy cestujícím, zejména platnost jízdních dokladů;
  • rozhodnout o způsobu kontroly jízdních dokladů;
  • nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy cestujícího, pokud přes upozornění nedodržuje Přepravní řád, Smluvní přepravní podmínky nebo Tarif IDS JMK nebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje.

Pověřená osoba s kontrolním odznakem je oprávněna:

  • uložit zaplacení přirážky k jízdnému (dále jen přirážky) cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, nedodržuje Přepravní řád, Smluvní přepravní podmínky nebo Tarif IDS JMK nebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; cestující bez platného jízdného dokladu je povinen po skončení přepravní kontroly na nejbližší zastávce vystoupit anebo si koupit platný jízdní doklad;
  • inkasovat přirážku v hotovosti proti potvrzení o platbě;
  • vyžadovat od cestujícího prokázání se osobními údaji uvedenými v dokladu vydaném příslušným správním orgánem, potřebnými pro vymáhání jízdného do místa kontroly a přirážky, pokud cestující nezaplatil na místě.

Upozorňujeme, že cestující, kteří se při kontrole neprokázali platným jízdním dokladem dle Tarifu IDS JMK a neuhradili přirážku v hotovosti na místě kontroly, že jejich osobní údaje budou vedeny v automatizovaném systému KORDIS JMK, a.s. podle ust. § 5 odst. 2, písmene e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Přepravní kontrola firmy ASAD - Jiří Sladký

Přepravní kontrolu provádí také firma ASAD - Jiří Sladký. Kontaktovat ji můžete na e-mailové adrese prepravni.kontrola@seznam.cz nebo na telefonním čísle +420 774 189 000.

V případě, že jste obdrželi pokutu od firmy ASAD - Jiří Sladký, nekontaktujte KORDIS JMK za účelem její platby.

Přepravní kontrola ČSAD INGSPED PRAHA, a.s.

Přepravní kontrolu provádí také firma ČSAD INGSPED PRAHA a.s. Kontaktovat ji můžete na e-mailové adrese: ingsped.brno@seznam.cz nebo na telefonním čísle +420 605 235 219

V případě, že jste obdrželi pokutu od firmy ČSAD INGSPED PRAHA a.s., nekontaktujte KORDIS JMK za účelem její platby.

Přepravní kontrola Vyškov

Přepravní kontrolu provádí také firma Přepravní kontrola Vyškov. Kontaktovat ji můžete na e-mailové adrese: pk.vyskov@seznam.cz nebo na telefonním čísle +420 702 683 692

V případě, že jste obdrželi pokutu od firmy Přepravní kontrola Vyškov, nekontaktujte KORDIS JMK za účelem její platby.


Ke stažení