Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

PŘEPRAVNÍ KONTROLA

Pro dotazy týkající se přepravní kontroly využijte výhradně e-mail:

Vždy uveďte své jméno, příjmení a číslo protokolu o přepravní kontrole, můžete úvést i telefonický kontakt na vás. Nekontaktujte nás telefonicky. Na telefonické dotazy týkající se přepravní kontroly nemůžeme odpovídat, protože vždy musíme nejprve dohledat potřebné údaje. Není proto třeba nás urgovat. Na e-mailové dotazy týkající se přepravní kontroly reagujeme obvykle do 5 pracovních dnů. O dobu potřebnou na vyřízení e-mailu se prodlužuje doba na případné uhrazení postihu v nižší sazbě, stejně jako termín na doložení platného jízdního dokladu.

Výše přirážky k jízdnému

1 500 Kč


Výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu a za další porušení Smluvních přepravních podmínek činí 1 500 Kč + paušální jízdné 25 Kč. Na uhrazení pohledávky má cestující lhůtu 30 pracovních dnů.

1 000 Kč


Pokud cestující přirážku uhradí na místě v hotovosti, snižuje se přirážka na 1 000 Kč + paušální jízdné 25 Kč. Proti pokutě uhrazené v hotovosti není odvolání.

50 Kč


Prokáže-li cestující do 5 pracovních dnů, že byl držitelem platné předplatní jízdenky, uhradí 50 Kč (u revizora DPMB 100 Kč). Datum a čas platné jízdenky musí být dřívější, než datum a čas uložení pokuty.

Způsob úhrady přirážky stanovuje revizor. O dobu potřebnou na vyřízení e-mailu se prodlužuje doba na případné uhrazení postihu v nižší sazbě, stejně jako termín na doložení platného jízdního dokladu. Není možné dokládat jednorázové jízdenky včetně univerzálních , jednodenních a vícedenních. Cestující, který dokládá nárok na slevu, doloží doklad totožnosti pro doložení věku. V případě studentů se akceptuje výhradně průkaz ISIC. Pro cesty nezahrnující městskou dopravu v Brně postačuje předložit oranžový žákovský průkaz v celostátním vzoru. Výše přirážky za jiné porušení Smluvních přepravních podmínek než za jízdu bez platné jízdenky je 1 000 Kč.


Jak uhradit postih udělený KORDIS JMK, a. s. (červený protokol)

V souladu s platným zněním zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, resp. zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě je cestující povinen uhradit jízdné a přirážku k jízdnému.

Osobně na pobočce KORDIS JMK

Na Kontaktních centrech IDS JMK je možné zaplatit pokutu jak kartou, tak v hotovosti. Seznam všech Kontaktních center v Jihomoravském kraji najdete zde

Bankovní kartou na e-shopu

Bankovní kartou přímo v e-shopu IDS JMK. V levém menu po přihlášení do e-shopu klikněte na tlačítko | PLATBA POKUTY | a doplňte číslo dokladu, a datum udělení pokuty, kterou jste obdrželi od revizora. Následně klikněte na dohledat pokutu a přejďěte k zaplacení pokuty.f

Převodem z účtu

Převodem na účet KORDIS JMK, a.s., č. ú. 43-2427980297/0100. Na bankovní účet KORDIS lze přirážku zaslat buď bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A nebo přímo vkladem na účet na pobočce Komerční banky. Vždy je nutné uvést variabilní symbol. Tím je číslo zápisu o provedení přepravní kontroly (sedmimístné číslo vpravo nahoře). Specifickým symbolem je datum narození. Konstantním symbolem je 0179.


Jak uhradit postih udělený DPMB (modrý protokol)

Osobně na doplatkové pokladně DPMB

Přirážku k jízdnému a jízdné je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou na doplatkové pokladně DPMB na Novobranské 18 (2. patro). Sankci je možné uhradit i přes e-shop BrnoID. Pro případné reklamace, dotazy a řešení nejasností využijte Tarifní kontaktní centrum DPMB.

Tarifní kontaktní centrum DPMB

Upozorňujeme, že nesplacené pohledávky (do 30 dnů) společnost KORDIS JMK po předchozím posledním písemném upozornění dlužníka může postoupit dalším subjektům. Po postoupení pohledávek nemá KORDIS JMK vůči dřívějšímu dlužníkovi žádné pohledávky, o nich musí dlužník komunikovat výhradně se subjektem, kterému byly pohledávky postoupeny. Vymáhaná částka může dosáhnout až několikanásobku původní dlužné částky! Společnost KORDIS JMK, a.s. nemá zákonnou povinnost upomínat cestujícího o zaplacení dluhu. Za datum uhrazení pohledávky se považuje datum připsání na účet KORDIS JMK, a.s. V případě, že nás e-mailem kontaktujete s reklamací uděleného postihu nebo nároku na slevu, prodlužuje se doba na úhradu nebo na doložení nároku o dobu potřebnou na naši odpověď.


Další informace

Pověřenou osobou je řidič, zaměstnanec dopravce ve stejnokroji a osoba, která se prokáže kontrolním průkazem IDS JMK nebo kontrolním odznakem. Pokud se prokáže kontrolním odznakem, na požádání předloží i kontrolní průkaz revizora.

Zeleným odznakem a průkazem se prokazují revizoři společnosti KORDIS JMK, kteří kontrolují vlakové a autobusové regionální linky IDS JMK a linky 1-99 provozované ostatními dopravci IDS JMK.

Modrým odznakem a průkazem se prokazují revizoři DPMB, kteří obvykle kontrolují linky 1-99 provozované DPMB.

Pověřená osoba je oprávněna:

  • dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy;
  • kontrolovat dodržování přepravní smlouvy cestujícím, zejména platnost jízdních dokladů;
  • rozhodnout o způsobu kontroly jízdních dokladů;
  • nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy cestujícího, pokud přes upozornění nedodržuje Přepravní řád, Smluvní přepravní podmínky nebo Tarif IDS JMK nebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje.

Pověřená osoba s kontrolním odznakem je oprávněna:

  • uložit zaplacení přirážky k jízdnému (dále jen přirážky) cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, nedodržuje Přepravní řád, Smluvní přepravní podmínky nebo Tarif IDS JMK nebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; cestující bez platného jízdného dokladu je povinen po skončení přepravní kontroly na nejbližší zastávce vystoupit anebo si koupit platný jízdní doklad;
  • inkasovat přirážku v hotovosti proti potvrzení o platbě;
  • vyžadovat od cestujícího prokázání se osobními údaji uvedenými v dokladu vydaném příslušným správním orgánem, potřebnými pro vymáhání jízdného do místa kontroly a přirážky, pokud cestující nezaplatil na místě.

Upozorňujeme, že cestující, kteří se při kontrole neprokázali platným jízdním dokladem dle Tarifu IDS JMK a neuhradili přirážku v hotovosti na místě kontroly, že jejich osobní údaje budou vedeny v automatizovaném systému KORDIS JMK, a.s. podle ust. § 5 odst. 2, písmene e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Ke stažení

Smluvní přepravní podmínky IDS JMK