Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

VYDÁNÍ DUPLIKÁTU PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY IDS JMK

Obrázek

Elektronické jízdenky

V případě e-shopu IDS JMK nejsou duplikáty jízdenek potřeba! V případě ztráty nosiče jízdenky se jednoduše přihlásíte do našeho e-shopu, kde si vložíte do systému nový nosič. V sekci moje platné jízdenky pak kliknete na přesun jízdenky na nový nosič a z rozbalovacího menu si vyberete nosič, který jste nově vložili. V případě problémů s přesunem jízdenky můžete navštívit jedno z našich Kontaktních center.

Obrázek

Kupón v papírové podobě

 • Za ztracenou, odcizenou nebo poškozenou nepřenosnou papírovou předplatní jízdenku může být jednomu cestujícímu jednou za kalendářní rok vydán duplikát kupónu za manipulační poplatek ve výši 50 Kč.
 • V případě poškození kupónu bude duplikát vystaven pouze v případech, kdy z kupónu bude čitelné identifikační číslo nebo datum narození shodné s údajem na průkazce nebo evidenční číslo kupónu.
 • V případě odcizení kupónu je žadatel povinen předložit potvrzení od Policie ČR, které společně s duplikátem obdrží zpět. Podmínkou pro vystavení duplikátu kupónu je v tomto případě sdělení data, času a místa koupě kupónu.
 • Duplikát kupónu se vydává nejdříve 1 pracovní den od podání žádosti po předložení platné průkazky a dokladu totožnosti. V případě vystavení duplikátu nelze uplatnit vrácení jízdného.
 • V případě duplikátu roční předplatní jízdenky bude cestujícímu vystaven duplikát všech platných kupónů. Kupóny, jejichž platnost ještě nezačala, cestující doloží. I v případě, že cestujícímu byly odcizeny i kupóny, jejichž platnost ještě nezačala, mu budou vystaveny duplikáty všech platných kupónů.
 • Duplikát může být vystaven pouze v případě, že žadatel o vystavení duplikátu nedluží za jízdy bez platného jízdního dokladu!
 • Cestující si připraví vyplněnou žádost o vydání duplikátu, doklad totožnosti, 50 Kč na vystavení duplikátu.
 • S těmito podklady navštíví pokladnu ČD a sdělí, kdy a kde si kupón pořizoval. Při vystavování duplikátu pro dítě do 15 let žádost podává jeho zákonný zástupce.
 • ČD prověří, zda byl požadovaný kupón pro danou osobu vydán a v dohodnutém termínu pro cestujícího připraví náhradní kupón.
 • Na základě předložení ověřené a potvrzené žádosti bude zákazníkovi na téže přepážce vystaven duplikát kupónu.
 • Vybledlé kupóny, z nichž lze nadále vyčíst potřebné údaje, se vyměňují bezplatně a obvykle na počkání.
 • Jméno, příjmení, datum narození a místo bydliště cestujícího budou archivovány pro kontrolní účely.