Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

VYDÁNÍ DUPLIKÁTU PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY IDS JMK

Kupón DPMB Kupón ČD Kupón dopravci | Česká pošta Kupón v elektronické podobě

Obecné informace

 • Za ztracenou, odcizenou nebo poškozenou nepřenosnou předplatní jízdenku může být jednomu cestujícímu jednou za kalendářní rok vydán duplikát kupónu za manipulační poplatek ve výši 50 Kč.
 • V případě poškození kupónu bude duplikát vystaven pouze v případech, kdy z kupónu bude čitelné identifikační číslo nebo datum narození shodné s údajem na průkazce nebo evidenční číslo kupónu.
 • V případě odcizení kupónu je žadatel povinen předložit potvrzení od Policie ČR, které společně s duplikátem obdrží zpět. Podmínkou pro vystavení duplikátu kupónu je v tomto případě sdělení data, času a místa koupě kupónu.
 • Duplikát kupónu se vydává nejdříve 1 pracovní den od podání žádosti po předložení platné průkazky a dokladu totožnosti. V případě vystavení duplikátu nelze uplatnit vrácení jízdného.
 • V případě duplikátu roční předplatní jízdenky bude cestujícímu vystaven duplikát všech platných kupónů. Kupóny, jejichž platnost ještě nezačala, cestující doloží. I v případě, že cestujícímu byly odcizeny i kupóny, jejichž platnost ještě nezačala, mu budou vystaveny duplikáty všech platných kupónů.
 • Duplikát může být vystaven pouze v případě, že žadatel o vystavení duplikátu nedluží za jízdy bez platného jízdního dokladu!

POSTUP PŘI VYDÁNÍ DUPLIKÁTU KUPÓNU VYDANÉHO DPMB

 • Žadatel o vystavení duplikátu se dostaví na Tarifní kontaktní centrum DPMB. Žadatel zde předloží občanský průkaz a vyplní žádost o vystavení duplikátu, kterou obdrží na místě.
 • Při vystavování duplikátu pro dítě do 15 let žádost podává jeho zákonný zástupce.
 • Pracovník Tarifního kontaktního centra žádost ověří a potvrdí.
 • Žadatel si na přepážce prodejny Novobranská 18 zajistí vystavení nové průkazky (potřebuje fotografii a uhradí 30 Kč).
 • Na základě předložení ověřené a potvrzené žádosti bude zákazníkovi na téže přepážce vystaven duplikát kupónu.
 • Zákazník po úhradě poplatku 50 Kč potvrdí převzetí duplikátu na žádosti.

Další podmínky vydání duplikátu:

 • Duplikát kupónu vystaví DPMB pouze v případě, že původní průkazka i kupón byly vydány v prodejnách DPMB. Mohou být vystaveny duplikáty u všech kategorií zákazníků. U seniorů nad 70 let a u doprovodů dítěte do 3 let je vystavení duplikátu pro zákazníka nevýhodné.
 • V případě duplikátu roční předplatní jízdenky bude cestujícímu vystaven duplikát všech platných kupónů. Kupóny, jejichž platnost ještě nezačala, cestující doloží. I v případě, že cestujícímu byly odcizeny i kupóny, jejichž platnost ještě nezačala, mu budou vystaveny duplikáty všech platných kupónů.

POSTUP PŘI VYDÁNÍ DUPLIKÁTU KUPÓNU VYDANÉHO ČD

Cestující si nachystá následující doklady:

 • vyplněnou žádost o vydání duplikátu, doklad totožnosti, 50 Kč na vystavení duplikátu.
 • S těmito podklady navštíví pokladnu ČD a sdělí, kdy a kde si kupón pořizoval. Při vystavování duplikátu pro dítě do 15 let žádost podává jeho zákonný zástupce.
 • ČD prověří, zda byl požadovaný kupón pro danou osobu vydán a v dohodnutém termínu pro cestujícího připraví náhradní kupón.
 • Na základě předložení ověřené a potvrzené žádosti bude zákazníkovi na téže přepážce vystaven duplikát kupónu.
 • Vybledlé kupóny, z nichž lze nadále vyčíst potřebné údaje, se vyměňují bezplatně a obvykle na počkání.
 • Jméno, příjmení, datum narození a místo bydliště cestujícího budou archivovány pro kontrolní účely.

POSTUP PŘI VYDÁNÍ DUPLIKÁTU KUPÓNU VYDANÉHO AUTOBUSOVÝMI DOPRAVCI ČI ČESKOU POŠTOU

 • Cestující se po předchozím objednání prostřednictvím e-mailu info@kordis-jmk.cz nebo telefonicky + 420 532 191 426 dostaví na pracoviště přepravní kontroly KORDIS JMK, Nové sady 30, Brno
 • Cestující na místě předloží svůj doklad totožnosti a sdělí, kdy a kde si kupón pořizoval, vyplní žádost o vydání duplikátu. Při vystavování duplikátu pro dítě do 15 let žádost podává jeho zákonný zástupce.
 • KORDIS JMK prověří, zda byl požadovaný kupón pro danou osobu vydán a v dohodnutém termínu pro cestujícího připraví náhradní kupón.
 • Při převzetí kupónu se musí cestující prokázat platnou průkazkou IDS JMK.
 • Jméno, příjmení, datum narození a místo bydliště cestujícího budou archivovány pro kontrolní účely ČD.

POSTUP PŘI VYDÁNÍ DUPLIKÁTU KUPÓNU VYDANÉHO ELEKTRONICKY

V případě e-shopu IDS JMK nejsou duplikáty jízdenek potřeba! V případě ztráty nosiče jízdenky se jednoduše přihlásíte do našeho e-shopu, kde si vložíte do systému nový nosič. V sekci moje platné jízdenky pak kliknete na přesun jízdenky na nový nosič a z rozbalovacího menu si vyberete nosič, který jste nově vložili. V případě problémů s přesunem jízdenky můžete navštívit jedno z našich Kontaktních center.