Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 
Informace k ochraně osobních údajů.
ZMĚNY V POSEIDONU
Upozorňujeme, že přihlášení pod tímto textem je pouze do staré verze POSEIDONU. Údaje z nové verze najdete přímo ve svém mobilním zařízení. Stará verze POSEIDONU přestane prodávat jízdenky 30. 4. 2018. Nainstalujte si novou verzi!

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Jaká je Vaše ideální letní dovolená?
u vody
na chalupě nebo na zahradě
na horách
v zahraničí
na kole
Na dovolené chcete především…
lenošit a odpočívat
sportovat, pohybovat se
poznávat nová místa a zajímavosti
učit se, vzdělávat, pracovat
bavit se a komunikovat s druhými
Pro letní koupání preferujete…
přírodní koupaliště, rybníky
přehrady, velké nádrže
aquaparky
koupaliště a bazény
vlastní bazén
vlastní vanu
Celkem hlasovalo 353 osob.

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Výzva k podání nabídky ve věci postoupení souboru pohledávek

Vážení, dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky ve věci postoupení souboru pohledávek vzniklých společnosti KORDIS JMK a.s. z přepravní kontroly – nezaplacené jízdné a přirážka k jízdnému. Jedná se o 320 dlužníků, u nichž činí přirážka k jízdnému 1500,- Kč (počet dlužníků se ještě může do doby uzavření smlouvy o postoupení souboru pohledávek změnit, a to maximálně o 8%). U všech dlužníků je uvedeno jméno, příjmení, bydliště, číslo průkazu totožnosti a datum narození. Pohledávky vznikly v období duben 2016 – prosinec 2017. Součástí záznamu o provedené přepravní kontrole je uznání dluhu podepsané dlužníkem.

Identifikační údaje o zadavateli:
Zadavatel: KORDIS JMK, a.s.,
Sídlo: Nové sady 946/30, Brno 602 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 26298465

Jména osob oprávněných jednat jménem zadavatele:
Ing. Jiří Horský, ředitel společnosti
Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Věnceslava Dlouhá
Telefon/fax: + 420 543 426 661,
E-mail: vdlouha@kordis-jmk.cz

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být podány nabídky:
datum: do 2. 3. 2018 hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídky:
KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno

Jiné upřesňující údaje:
Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a případně razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT - „Nabídka ve věci postoupení souboru pohledávek“

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty.

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Povinný obsah nabídky
Uchazeč ve své nabídce uvede:
. jednoznačnou identifikaci uchazeče vč. kontaktů,
. nabídkovou cenu za odkup celého souboru pohledávek,
. živnostenské oprávnění, podniká-li uchazeč podle živnostenského zákona,
. výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán,
. návrh smlouvy o postoupení souboru pohledávek

Nabídková cena bude uvedena v české měně, v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

Hodnotící kritéria: Nabídková cena. Vybrán bude uchazeč, který předloží nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou.

Ostatní podmínky:
Nabídka bude předložena v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel může zrušit výběrové řízení, pokud se v jeho průběhu vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek uchovat.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.
Nabídky, které budou doručeny po uplynutí termínu pro podání nabídek, zadavatel nehodnotí.
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto interního výběrového řízení.

Přílohy ke stažení:V Brně dne 21. 2. 2018


Kompletní výzva ke stažení ve formátu PDF:

Výzva k podání nabídky na dodávku knižních jízdních řádů 2018

Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na dodávku knižních jízdních řádů 2018.

Doba plnění: Ode dne účinnosti smlouvy s vybraným dodavatelem nejpozději do 5 pracovních dnů od dodání všech podkladů.

Rozsah plnění: Knižní jízdní řád celosíťový 2018 – díl 1
Publikace s lepeným hřbetem (vazba V2).
Formát: A5.
Počet listů 1+1 barva (A5, 60gr): 430 listů (tzn. 860 stran) - novinový papír anebo papír s co nejmenší gramáží.
Počet listů 4+4 barva (A5, 60 gr): 32 listů (64 stran)
Počet listů 4+4 barva (A5, 120gr): 2 listů (tzn. 4 strany
Počet listů 4+4 barvy (skládané A4 na A5, tužší papír, 135 gr): 7 listů = 7 A4 oboustranně potištěné barevně, skládané na A5 (tzn. celkem 28 stran).
Obálka 2x A5: 4+4, vysoká gramáž, min. 250 gr, oboustranný barevný potisk + laminace
Hřbet je součástí obálky 4+0
Počet kusů 2000
Balení po 2 ks do fólie.


Knižní jízdní řád celosíťový 2018 – díl 2
Publikace s lepeným hřbetem (vazba V2).
Formát: A5.
Počet listů 1+1 barva (A5, 60gr): 100 listů (tzn. 200 stran) - novinový papír a nebo papír s co nejmenší gramáží.
Obálka 2x A5: 4+4, vysoká gramáž, min. 250 gr, oboustranný barevný potisk + laminace
Hřbet je součástí obálky 4+0
Počet kusů 1500
Balení po 10 ks do fólie.


Podrobné informace
Data budou dodána v PDF souborech po jednotlivých stranách, každá strana musí být upravena a přizpůsobena formátu A5 + číslování dle označení linek nahoře.
5 % stran může být vyměněno ještě během přípravy tisku.
DTP + další grafické práce (kompletace obálky) jsou součástí předmětu zakázky.
Termín výroby: díl 1 a 2 bude tisknut ve dvou odlišných termínech

Místo plnění: sídlo zadavatele.
Vybraný dodavatel doručí tisky na základě jednotlivých objednávek do 7 dnů od dodání pokladů zadavatelem.

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být podány nabídky:
datum:do 26. 9. 2017 hodina: 12:00

Adresa pro podání nabídky: KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno

Jiné upřesňující údaje:
Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce. Obálka bude opatřena přelepkami s podpisem a případně razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT - „Výzva k podání nabídky na dodávku knižních jízdních řádů 2018“

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Kompletní informace a přílohy ke stažení:

ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY JAZYKŮ

Společnost KORDIS JMK, a.s. poptává zajištění služeb výuky anglického jazyka dle níže uvedených parametrů:
  • Výuka ve třech skupinách - začínající, středně pokročilí, pokročilí.
  • Výuka českým lektorem.
  • Celkem pro každou skupinu 35 lekcí, každá lekce 1x týdně nebo dle dohody, délka lekce 90 minut bez přestávky. Předpokládaný začátek výuky - první říjnový týden.
  • Objednatel uhradí pouze odučené lekce.
  • Možnost dohody o přesunu lekce do jiného termínu.
  • Výuka bude probíhat v prostorách KORDIS JMK od 8:30 ve třech různých dnech týdne, dle potřeby se lze dohodnout i na jiných časech.
  • Skupina začínajících bude zaměřena na zvládnutí základních frází zejména pro komunikaci.
  • Skupina středně pokročilých bude zaměřena na procvičení znalostí a jazykových pravidel, základní konverzaci a ztrátu obav z komunikace.
  • Skupina pokročilých bude zaměřena na zopakování jazykových pravidel a konverzaci k samostatným tématům.
  • Před zahájením výuky bude provedeno otestování studentů, rozřazení do skupin a zpracování syllabů pro každou ze skupin.
Vaše nabídky s cenou bez DPH včetně kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku doplněné informací o odborných znalostech předpokládaného lektora či lektorů zasílejte na email: info@kordis-jmk.cz do 20. 8. 2017.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 31. 08. 2018.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
SubNodes


SOLEZ
PERIPHERAL ACCESS
Linking Danube
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje